Báo cáo

Để đánh giá được các tiến độ cũng như tình trạng thực hiện các công việc, dự án thì không thể thiếu báo cáo thống kê. Phân hệ Công việc của 1Office tự động lập báo cáo tỷ lệ hoàn thành công việc chung cũng như chi tiết theo từng nhân viên, cung cấp cho người quản lý cái nhìn tổng quan nhất trong việc quản trị dự án.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian