Bảo hiểm

Phân hệ Bảo hiểm cho phép quản lý quá trình tham gia đóng bảo hiểm của nhân viên, đồng thời hỗ trợ công tác tính toán mức tiền trích nộp hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, phần mềm cho phép tạo danh sách nhân sự đang đóng và chưa đóng bảo hiểm, đồng thời liên kết chặt chẽ với phân hệ hợp đồng, hồ sơ nhân sự để gợi ý danh sách nhân sự tăng dự kiến và giảm dự kiến theo từng tháng.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian