Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là ràng buộc trách nhiệm giữa người lao động và chủ thể doanh nghiệp. Với số lượng nhân sự lớn, việc quản lý nhiều hợp đồng lao động sẽ khó kiểm soát nếu không có công cụ hỗ trợ. Phân hệ hợp đồng cho phép tạo hợp đồng, lưu trữ, quản lý, tìm kiếm, phân loại hợp đồng tiện dụng, hiệu quả. Bên cạnh đó, phân hệ còn cảnh báo các hợp đồng sắp hết hạn cần ký mới hoặc các hợp đồng thanh lý.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian