Bảng lương

Phân hệ Bảng lương của 1Office cung cấp các tính năng giúp doanh nghiệp tạo bảng lương một cách nhanh chóng, chính xác từ những nguồn dữ liệu có sẵn trong hệ thống (từ các thông tin liên quan trong hồ sơ nhân sự, bảo hiểm, hợp đồng, bảng chấm công của nhân sự) và những nguồn dữ liệu bên ngoài hệ thống (nếu có). Giúp doanh nghiệp tạo bảng lương một cách nhanh chóng, chính xác. Bảng lương cho phép cấu hình các công thức tính toán tương tự excel nên độ tùy biến cao, dễ dàng cho người quản lý.
In acute gonorrhea cipro online inside at a single dose of 0.25 g. dapoxetine Canadian