Quản lý báo giá, đơn hàng, hợp đồng - 1Office

QUẢN LÝ BÁO GIÁ, ĐƠN HÀNG, HỢP ĐỒNG

Quản lý, lưu trữ hợp đồng, hóa đơn, tự động và chuyên nghiệp

Giới thiệu

Lâu nay các doanh nghiệp chỉ quản lý hợp đồng, đơn hàng bản cứng, không có một nơi để số hóa nó, dẫn đến việc tra cứu, thống kê, cảnh báo gặp rất nhiều khó khăn. Tính năng Quản lý báo giá, đơn hàng, hợp đồng của 1Office sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán đó.

Chức năng quản lý hợp đồng

Cài đặt: Loại hợp đồng, người duyệt hợp đồng và các lý do thanh lý

Duyệt hợp đồng: Cho phép người có quyền có thể duyệt hợp đồng

Tạo phiếu thu: Khi hợp đồng được duyệt, khách hàng thanh toán tiền thì nhân viên kinh doanh hoặc kế toán có thể tạo phiếu thu tiền. Hệ thống sẽ tổng hợp tất cả các lần để tính toán doanh thu và công nợ

Cập nhật người phụ trách: Thêm hoặc thay đổi người phụ trách cho hợp đồng

Gia hạn hợp đồng: Quản lý hoặc người phụ trách hợp đồng có thể gia hạn hợp đồng


Phụ lục hợp đồng: Chức năng cho tạo một hợp đồng mới từ hợp đồng cũ

Thanh lý hợp đồng: Khi hợp đồng hết hạn, hoặc vì lý do gì đó người quản lý có thể thanh lý hợp đồng

Phiếu xuất kho: Hợp đồng sau khi được duyệt, sẽ thông báo cho thủ kho để tạo phiếu xuất kho

Tạo đơn hàng: 1Office cho phép tạo các đơn hàng khác nhau trên một hợp đồng

Thêm tài liệu: Đính kèm tài liệu liên quan đến hợp đồng

Biểu mẫu: Cho phép xuất xuống file hợp đồng được lấy theo thông tin của hợp đồng

Chức năng quản lý đơn hàng

Cài đặt mã đơn hàng: Cho phép người quản lý có thể cấu hình cách thức tự sinh của mã đơn hàng sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình

Duyệt đơn hàng: Cài đặt người duyệt đơn hàng

Tạo phiếu thu: Khi đơn hàng được duyệt, khách hàng thanh toán tiền thì nhân viên kinh doanh hoặc kế toán có thể tạo phiếu thu tiền. Hệ thống sẽ tổng hợp tất cả các lần thu để tính doanh thu và công nợ


Cập nhật người phụ trách: Cập nhật lại người phụ trách cho đơn hàng

Phiếu xuất kho: Tương tự hợp đồng, khi đơn hàng được duyệt sẽ thông báo cho thủ kho để tạo phiếu xuất kho

Thêm tài liệu: Đính kèm tài liệu liên quan đến đơn hàng

Biểu mẫu: Cho phép xuất xuống biểu mẫu được lấy theo thông tin của đơn hàng