Quản lý chiến dịch Marketing - 1Office

QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH MARKETING

Quản lý hiệu qủa mọi chiến dịch marketing

Giới thiệu

Marketing là tập hợp các hoạt động của doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường mục tiêu thông qua quá trình trao đổi, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. 1Office cung cấp công cụ giúp giám sát, vận hành các chiến dịch marketing hiệu quả.

Tác vụ Marketing

Cho phép cập nhật trạng thái của chiến dịch để hoạt động

Tác vụ cho gửi email trên chiến dịch đang chạy.

Tạo mới chiến dịch SMS, cho phép soạn tin và cài đặt đầu số gửi đi cho khách hàng.Thêm tài liệu

Người quản lý có thể đính kèm tài liệu liên quan đến chiến dịch
bằng cách tải lên trực tiếp hoặc tải từ Driver khách


Quản lý chiến dịch

Xóa chiến dịch: Tác vụ chỉ xóa khi chiến dịch được cập nhật trạng thái Kết thúc

Sửa chiến dịch: Cho phép sửa các chiến dịch trong thời gian khác nhau để phù hợp với đối tượng và thị trường

Tạo mới tương tự: Hệ thống sinh ra tạo mới nhanh một chiến dịch tương tự