Quản lý dự án - 1Office

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Theo dõi công việc, quản lý thông tin,
tiến độ các dự án của bạn

Giới thiệu

Khái niệm dự án được hiểu như tập hợp các công việc liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian để đạt được một kế hoạch đặt ra từ trước. 1Office đã nghiên cứu và học tập rất nhiều mô hình quản lý dự án cũng như các phần mềm quản lý dự án trên thế giới. Vì thế phần quản lý dự án có những ưu điểm vượt trội. Cho phép áp dụng cả hai phương pháp quản lý dự án là Waterfall Model và Scrum Model.

Cập nhật trạng thái

Người quản trị có thể cập nhật các trạng thái của dự án: Tạm dừng, Hoàn thành, Hủy.Thêm người thực hiện

Cho phép người quản trị có thể thêm nhanh người thực hiện dự án


Thêm công việc

Tất cả những ai tham gia dự án đề có thể
thêm công việc vào dự án


Cập nhật thời gian

Khi thời gian thực hiện dự án thay đổi, người quản trị có thể cập nhanh với tác vụ này mà không cần sửa cả dự án


Thêm tài liệu

Cho phép đính kèm tài liệu về khách hàng lên phần mềm


Cập nhật ràng buộc

Chức năng dùng để ràng buộc thời gian thực hiện
các công việc của dự án với nhau


Tạo sự kiện

Cho phép tạo một sự kiện và mời những người khác tham gia, sự kiện sẽ tự động thêm vào lịch công việc của những người đó


Phương pháp quản lý

Waterfall Model (mô hình thác nước): cho phép xem danh sách công việc dưới dạng Gantt Chart

Scrum Model: Cho phép xem danh sách công việc dưới dạng màn hình Kanban