Quản lý liên hệ - 1Office

QUẢN LÝ LIÊN HỆ

Quản lý thông tin liên hệ khách hàng chuyên nghiệp, khoa học

Giới thiệu

Liên hệ hay khách hàng tiềm năng là một tài sản vô cùng quý giá của một doanh nghiệp. Tuy nhiên hiện tại nhiều doanh nghiệp vẫn đang quản lý rất thủ công bằng excel, điều này dẫn đến việc tài sản đó có thể bị mất bất kỳ lúc nào chẳng hạn như khi một bạn nhân viên nghỉ làm. Tính năng quản lý Liên hệ cho phép doanh nghiệp lưu trữ thông tin, quá trình chăm sóc, lịch sử phụ trách tất cả các khách hàng tiềm năng của mình

Cài đặt liên hệ

Cài đặt chung: Trạng thái liên hệ, nguồn liên hệ, lĩnh vực kinh doanh

Chuyển về liên hệ tự do: Người quản trị sẽ tự cài đặt số ngày không chăm sóc khách hàng thì khách hàng đó sẽ tự động chuyển về trạng thái tự do

Quản lý liên hệ trùng: Người quản trị có thể cài đặt điều trùng. Hệ thống sẽ căn cứ điều kiện để check trùng

Phân chia liên hệ: Khi có một tập data khách hàng tiềm năng được import lên hệ thống, người quản trị có thể cài đặt các phương thức khác nhau để phân chia liên hệ này cho nhân viên kinh doanh phụ tráchChức năng quản lý

Tạo mới: 1Office cho phép tạo mới liên hệ bằng nhiều cách: Tạo mới thông thường, import, và tự động lấy từ website. Và hệ thống sẽ luôn check trùng với tất cả các cách này

Chuyển trạng thái: Nhân viên phụ trách căn cứ trên tình hình thực tế có thể chuyển trạng thái liên hệ đó cho phù hợp

Cập nhật người phụ trách:Người quản lý có thể phân công trực tiếp người phụ trách liên hệ mà không cần qua bước phân chia tự động

Chăm sóc liên hệ: Nhân viên kinh doanh có thể lưu lại mọi lịch sử chăm sóc. Hệ thống cũng sẽ tự động lưu lại cuộc gọi chăm sóc khách hàng, email gửi cho khách hàng

Tạo mới hợp đồng/đơn hàng: Có thể tạo Hợp đồng/Đơn hàng trực tiếp từ khách hàng tiềm năng, sau khi tạo mới xong KHTN chuyển thành Khách hàng

Thêm tài liệu: Người sử dụng có thể đính kèm tài liệu về khách hàng lên phần mềm