Quản lý tài chính - 1Office

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Quản lý thu chi, thống kê tài chính rõ ràng rành mạch

Giới thiệu

Phân hệ quản lý tài chính không đồng nghĩa với phần mềm kế toán. Phân hệ cho phép quản lý dòng tiền mặt vào ra của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phân hệ liên kết với các phân hệ khách trong CRM, để đồng bộ với các hợp đồng. Từ đó tạo ra một cái nhìn chi tiết về dòng lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

Quản lý tài khoản

Thêm tài khoản

Sửa đổi tài khoản

Chốt số dưQuản lý phiếu thu

Tạo mới loại thu: Khai báo các loại thu bán hàng và thu khác của doanh nghiệp

Tạo mới phiếu thu: Chức năng cho phép người dùng tạo phiếu thu trên loại thu

Sửa, xoá phiếu thu: Khi phiếu thu được tạo mới xong, người dùng có thể sửa lại hoặc xóa khi phiếu chưa được người thủ quỹ duyệt

Duyệt/không duyệt: Tác vụ dành cho người thu quỹ được có quyền duyệt/không duyệt phiếu, khi duyệt thì số dư tài khoản của quỹ sẽ được cộng vào theo phiếu

Hoàn duyệt: Tác vụ dành cho người thủ quỹ chỉ thực hiện khi đã duyệt/không duyệt phiếu

Thêm tài liệu: Chức năng cho phép tải các tài liệu liên quan đến phiếu thu lên phần mềm

Cảnh báo thông minh: Chức năng lọc các phiếu thu thuộc điều kiện bộ lọc của cảnh báo


Quản lý phiếu chi

Tạo mới loại chi: Khai báo các loại chi bán hàng và chi khác của doanh nghiệp

Tạo mới phiếu chi: Chức năng cho phép người dùng tạo mới phiếu chi

Sửa, xoá phiếu chi: Khi phiếu chi được tạo mới xong, người dùng có thể sửa lại hoặc xóa khi phiếu chưa được người thủ quỹ duyệt

Duyệt/không duyệt

Hoàn duyệt

Thêm tài liệu

Cảnh báo thông minh


Quản lý phiếu chuyển tiền

Tạo mới phiếu: Chức năng cho phép người dùng
tạo phiếu chuyển tiền

Sửa, xoá phiếu

Duyệt/không duyệt

Hoàn duyệt

Thêm tài liệu