Có thể cho người khác xem được Tài liệu cá nhân của mình không?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020