Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Làm thế nào để nhân viên không thể export danh sách liên hệ và khách hàng?


Các bước tùy chỉnh chức năng hạn chế nhân viên có thể export danh sách liên hệ và khách hàng bao gồm:

Bước 1: Vào Cài đặt tại phân hệ Khách hàng

Lưu ý: Chỉ tài khoản admin hoặc tài khoản được phân quyền quản lý tất cả mới có chức năng này

Bước 2: Chọn mục Liên hệ và Khách hàng, bật tính năng "Chỉ cho phép người quản lý tất cả có quyền export"