Thời gian dự kiến hoàn thành công việc và thời gian thực tế thực hiện công việc có thể sẽ bị chênh lệch nhau. Làm thế nào để xem được khoảng thời gian chênh lệch đó?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020