083.483.8888
Đăng ký

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KPI cho từng vị trí

  • Xây dựng tiêu chí KPI
  • Xác định nhóm tiêu chí
  • Xác định đơn vị tính, phương pháp đo lường
  • Xác định nguồn dữ liệu kết quả: tự nhập, lấy từ hệ thống, công thức
Xây dựng mẫu đánh giá KPI cho từng vị trí
Xác định chu kỳ đánh giá
Xác định tỷ trọng cho từng tiêu chí
Xác định nhân sự tham gia đánh giá

Đánh giá KPI cho từng phòng ban, vị trí, cá nhân

  • Tạo mới kỳ đánh giá cho từng phòng ban, vị trí, cá nhân
  • Thực hiện chấm điểm theo rules đã được cài đặt sẵn
Bảng tổng hợp kết quả đánh giá KPI
Tổng hợp kết quả đánh giá KPI
Tự động liên kết sang module tính lương
Hệ thống báo cáo KPI trực quan
Hệ thống báo cáo tổng hợp rõ ràng và minh bạch
Kiểm soát hiệu suất làm việc mọi lúc mọi nơi
Cung cấp số liệu giúp nhà lãnh đạo, quản lý ra các quyết định

Hãy để 1HRM
giúp doanh nghiệp Quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Đăng ký ngay
Zalo phone