Đào tạo

Đào tạo là một tính năng mới thuộc phân hệ Nhân sự, giúp người dùng quản lý quá trình đào tạo (đào tạo nội bộ hoặc đào tạo thuê ngoài) của 1 nhân sự, vị trí hoặc 1 phòng ban. Giờ đây, người dùng có thể quản lý, theo dõi toàn bộ quá trình làm việc của 1 nhân sự trên hệ thống 1Office, từ khi Tuyển dụng, đến thử việc, đào tạo, làm việc và nghỉ việc.

 

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Đào tạo?

 

Để tạo mới, quản lý các khóa đào tạo với 1Office, bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Tạo khóa đào tạo mẫu ( nếu có)

Bước 2: Tạo các khóa đào tạo.

Bước 3: Quản lý các khóa đào tạo.

 

Bước 1: Tạo khóa đào tạo mẫu ( nếu có)

Nếu bạn sử dụng những khóa đào tạo có những thông tin chung, lặp đi lặp lại, áp dụng thường xuyên, bạn có thể lưu thông tin về khóa đào tạo đó thành 1 mẫu trên hệ thống 1Office. Từ mẫu này sẽ tạo ra các Khóa đào tạo, giảm bớt việc nhập liệu khi tạo mới.

Để bắt đầu tạo mới Khóa đào tạo mẫu, bạn chọn Phân hệ Đào tạo > Chọn Khóa đào tạo mẫu

Click vào ảnh để xem chi tiết

Màn hình Khóa đào tạo mẫu hiển thị như sau:

Click vào ảnh để xem chi tiết

Tại màn hình danh sách, chọn  , để tạo mới 1 khóa đào tạo mẫu, màn hình tạo mới thể hiện như sau:

Click vào ảnh để xem chi tiết

STT Tên trường Mô tả
1 Tên khóa Nhập tên của Khóa đào tạo mẫu
2 Kỹ năng đào tạo Chọn kỹ năng đào tạo( danh sách kỹ năng đào tạo được lấy từ danh sách tiêu chí trong tính năng Đánh giá năng lực)
3 Chi phí đào tạo Nhập chi phí đào tạo
4 Hình thức đào tạo Chọn hình thức Bắt buộc hoặc Đăng ký
5 Giảng viên Chọn giảng viên Thuê ngoài hoặc Nội bộ. Nếu chọn Nội bộ, bạn có thể chọn tên 1 hoặc nhiều giảng việc thuộc danh sách Hồ sơ nhân sự tại phân hệ Nhân sự
6 Nội dung đào tạo Nhập mô tả, ghi chú, nội dung của khóa đào tạo

Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu * đỏ là trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Sau khi đã nhập các dữ liệu, chọn  để tạo mới khóa đào tạo mẫu hoặc  để hủy bỏ thông tin.

Trên 1 khóa đào tạo mẫu, bạn có thể sửa, xóa hoặc nhân bản bằng cách click biểu tượng tác vụ phía trên góc bên phải màn hình.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bạn cũng có thể sửa, xóa, nhân bản các khóa đào tạo trên màn hình danh sách bằng cách ấn chuột phải trên 1 khóa đào tạo mẫu.

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

 

Bước 2: Tạo các khóa đào tạo.

Khóa đào tạo chi tiết hơn so với 1 Khóa đào tạo mẫu, tại đây sẽ được gắn với thời gian đào tạo, người được đào tạo và có các đánh giá chi tiết cho từng nhân sự.

Để tạo mới 1 Khóa đào tạo, chọn mục Đào tạo, click chọn   

Click vào ảnh để xem chi tiết

Màn hình tạo mới hiển thị:

Click vào ảnh để xem chi tiết

STT Tên trường Mô tả
Tab Thông tin chung
1 Tên khóa đào tạo Nhập Tên khóa đào tạo
2 Mẫu khóa đào tạo Chọn 1 mẫu đào tạo, danh sách mẫu đào tạo được tạo trước tại mục Khóa đào tạo mẫu, nếu chọn 1 mẫu, các thông tin về Kỹ năng, Hình thức, Giảng viên,… sẽ được tự động lấy ra và có thể chỉnh sửa lại.
3 Từ ngày – Đến ngày Nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc của khóa đào tạo
4 Kỹ năng đào tạo Chọn kỹ năng đào tạo( danh sách kỹ năng đào tạo được lấy từ danh sách tiêu chí trong tính năng Đánh giá năng lực)
5 Hình thức đào tạo Chọn hình thức Bắt buộc hoặc Đăng ký
6 Giảng viên Chọn giảng viên Thuê ngoài hoặc Nội bộ. Nếu chọn Nội bộ, bạn có thể chọn tên 1 hoặc nhiều giảng việc thuộc danh sách Hồ sơ nhân sự tại phân hệ Nhân sự
7 Địa điểm đào tạo Nhập địa điểm đào tạo
8 Chi phí đào tạo Nhập chi phí đào tạo
9 Nội dung đào tạo Nhập nội dung đào tạo
10 Đính kèm Đính kèm hoặc tải từ Dropbox, Google Driver những tài liệu liên quan
Tab Học viên
11 Đối tượng tham gia Bạn có thể chọn đối tượng tham gia là nhân sự thuộc 1 phòng ban hoặc nhân sự có 1 vị trí trên Hồ sơ nhân sự. Hoặc chọn từng nhân sự bằng cách gõ tên nhân sự đó tại dòng bên dưới.

 

Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu * đỏ là trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

Tại danh sách học viên, ấn dấu  để thêm dòng nhập tên học viên tham gia khóa đào tạo

Sau khi đã nhập các dữ liệu, chọn  để tạo mới khóa đào tạo mẫu hoặc  để hủy bỏ thông tin.

 

Bước 3: Quản lý các khóa đào tạo.

Sau khi tạo các khóa đào tạo, 1Office cung cấp các tác vụ để quản lý các khóa đào tạo này, bạn cũng có thể đánh giá kết quả của từng ứng viên tại 1Office.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Màn hình 1 khóa đào tạo được theo dõi trên 3 tab, gồm có:

Chi tiết: Các thông tin chi tiết của khóa đào tạo

Học viên: Danh sách học viên của khóa đào tạo.

Tại màn hình này, 1Office cung cấp các tác vụ trên 1 pop up nhỏ khi bạn click chuột phải trên tên của 1 nhân sự cần đánh giá

Click vào ảnh để xem chi tiết

Các tác vụ gồm có

STT Tên trường Mô tả
1 Trạng thái tham gia Chọn trạng thái tham gia của học viên, gồm có: Có hoặc Không
2 Trạng thái kết quả Chọn trạng thái kết quả của học viên, gồm có: Đạt, Không đạt hoặc Đang chờ
3 Ghi chú Nhập các thông tin cần lưu ý, ghi chú của học viên

Đính kèm: Các tài liệu liên quan được tải lên khóa đào tạo này

Trên mỗi khóa đào tạo, bạn có thể sử dụng các tác vụ như Chuyển trạng thái, Sửa, Xóa ,.. bằng cách click vào các biểu tượng tác vụ ở phía trên góc bên phải màn hình

 

STT Tên trường Mô tả
1 Trạng thái Chuyển trạng thái cho khóa đào tạo bao gồm: Lên kế hoạch, Đang thực hiện, Hoàn thành, Tạm dừng, Hủy.
2 Đính kèm Tải lên hoặc đính kèm các tài liệu liên quan đến khóa đào tạo
3 Biểu mẫu Xuất file hoặc in thông tin của khóa đào tạo theo 1 mẫu đã được tải lên hệ thống
4 Sửa Sửa các thông tin của khóa đào tạo
5 Xóa Xóa khóa đào tạo
6 Khác Nhân bản: Tạo ra 1 khóa đào tạo có thông tin giống khóa đào tạo hiện có

Lịch sử: Lịch sử các thao tác trên khóa đào tạo

 

Lưu ý: Một khóa đào tạo được tạo mới sẽ ở trạng thái Đang thực hiện

Cập nhật lần cuối vào ngày 13/11/2020