Bảng lương sản phẩm khoán

Bảng lương sản phẩm khoán là hình thức trả lương mà người sử dụng lao động thực hiện cho người lao động căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm mà người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm ra và đơn giá sản phẩm được giao.

Để tạo bảng lương sản phẩm khoán, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tạo mới và quản lý sản phẩm khoán

Bước 2: Cài đặt hệ số tay nghề

Bước 3: Bảng lương sản phẩm khoán

Bước 1: Tạo mới và quản lý sản phẩm khoán

Để nhân sự có thể tạo mới sản phẩm khoán, người dùng cần:

 • Cài đặt quyền quản lý loại bảng lương
 • Cài đặt loại sản phẩm
 • Tạo mới và quản lý sản phẩm khoán

1.1 Cài đặt quyền quản lý loại bảng lương 

 • Click ảnh đại diện ở góc phải màn hình > Cài đặt hệ thống > Hệ thống
 • Chọn người dùng cần cấp quyền > Sửa > Chọn module Loại bảng lương
 • Cài đặt quyền như sau:
Quản lý Tạo mới, sửa, xóa, xem
Xem Chỉ xem
Không tạo mới, sửa, xóa
Tạo mới Chỉ tạo mới
Xem và quản lý các bảng loại sản phẩm nhân sự tự tạo

Lưu ý: Quyền của sản phẩm khoán ăn theo quyền của loại bảng lương

1.2 Cài đặt loại sản phẩm

Để cài đặt loại sản phẩm, người dùng có thể sử dụng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Tạo mới loại sản phẩm tại màn Thêm mới sản phẩm khoán:

 • Tại màn tạo mới sản phẩm khoán > Đơn giá > Loại sản phẩm
 • Click để tạo mới
 • Nhập thông tin cần thiết
 • Click Cập nhật để lưu thông tin

Cách 2: Tạo mới loại sản phẩm qua Cài đặt bảng lương

 • Truy cập phân hệ Bảng lương
 • Click    ở góc phải màn hình > Chọn loại sản phẩm
 • Click  ở góc trái màn hình > Nhập đầy đủ thông tin cần thiết
 • Click Cập nhật

Lưu ý: Chỉ có trạng thái Hoạt động mới hiển thị loại sản phẩm ở các tác vụ sau

1.3 Tạo mới và quản lý sản phẩm khoán

 • Truy cập phân hệ Bảng lương
 • Click  ở góc phải màn hình
 • Nhập đầy đủ thông tin cần thiết bao gồm: Tên sản phẩm, Đơn vị, Đơn giá
 • Click Cập nhật để lưu thông tin

Các trường cần lưu ý:

Giá ngày thường Sẽ được áp dụng vào các ngày thường thứ 2-6 trong tuần
Giá ngày nghỉ tuần Sẽ được áp dụng vào ngày thứ 7 & chủ nhật
Giá ngày nghỉ lễ Sẽ được áp dụng tùy vào cài đặt ngày nghỉ lễ của khách hàng

Chi tiết cài đặt xem HDSD tại phân hệ Chấm công > Quản lý ngày nghỉ

 • Đối tượng áp dụng: đối tượng ở đây là phòng ban áp dụng sản phẩm khoán. Nếu không chọn thì sẽ được hiểu là tất cả

Bảng tác vụ quản lý sản phẩm khoán

STT Tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Xem nhanh Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng có thể xem nhanh các thông tin sản phẩm khoán ở màn hình danh sách
2 Trạng thái Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng chọn một trong hai trạng thái sau:

 • Hoạt động: sản phẩm sẽ hiển thị ở các tác vụ sau
 • Không hoạt động: sản phẩm chỉ hiển thị duy nhất ở màn danh sách
3 Sửa Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin sản phẩm khoán
4 Xóa Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng có thể xóa sản phẩm khoán
5 Nhân bản Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng có thể tạo mới sản phẩm khoán với các trường thông tin tương tự sản phẩm được chọn
6 Export Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng xuất excel dữ liệu sản phẩm khoán với

 • Xuất tất cả: Xuất toàn bộ thông tin sản phẩm khoán
 • Tùy chọn cột: Xuất những trường thông tin theo yêu cầu
7 Import Người quản lý

Người tạo mới

Người dùng tạo nhiều sản phẩm khoán bằng cách import excel để tiết kiệm thời gian
8 Lịch sử Người tạo mới

Người quản lý

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử sản phẩm khoán

Màn hình chi tiết sản phẩm khoán:

Màn hình danh sách sản phẩm khoán: