Tổng quan về thu chi

Phân hệ Thu chi được xem là cuốn sổ điện tử khi nói đến việc quản lý tài chính của một công ty. Ghi nhận lại lịch sử những lần chi tiền với nhiều mục đích khác nhau, theo dõi công nợ của khách hàng trong quá trình bán hàng. Phân hệ của 1Office hỗ trợ việc quản lý nội bộ dòng tiền thu và chi của doanh nghiệp. Nó cho phép thực hiện các nghiệp vụ xuất/ nhập tiền trên 1 tài khoản hoặc giữa các tài khoản được cấu hình trên hệ thống.

 

Phân hệ Thu chi của 1Office cung cấp 4 nghiệp vụ chính sau:

 

  1. Tài khoản
  2. Phiếu thu
  3. Phiếu chi
  4. Phiếu chuyển tiền

 

Tài khoản

 

Tài khoản là quyển sổ điện tử dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ của doanh nghiệp. Để thiết lập và quản lý tài khoản, xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn chi tiết Tài khoản

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Phiếu thu

 

Phiếu thu là một mẫu biên nhận được thủ quỹ làm căn cứ để thu tiền, ghi sổ lại các khoản thu liên quan trong doanh nghiệp. Để thiết lập và quản lý phiếu thu, xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn chi tiết Phiếu thu.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Phiếu chi

 

Phiếu chi là một văn bản hành chính có giá trị pháp lý được lập nhằm quản lý các khoản chi trong doanh nghiệp. Để thiết lập và quản lý phiếu chi, xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn chi tiết Phiếu chi.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Phiếu chuyển tiền

 

Trường hợp doanh nghiệp muốn luân chuyển số tiền từ tài khoàn này sang tài khoản khác. Để thiết lập và quản lý chuyển tiền, xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn chi tiết phiếu chuyển tiền.

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 24/08/2020