1Office: Chặng đường 4 năm từ "lính mới" cho tới nhân tố chủ chốt của làng công nghệ Việt Nam - 1Office

1Office: Chặng đường 4 năm từ “lính mới” cho tới nhân tố chủ chốt của làng công nghệ Việt Nam