Quản lý các nhà cung cấp - 1Office

QUẢN LÝ CÁC NHÀ CUNG CẤP

Hệ thống quản lý chi tiết đến từng nhà cung cấp riêng biệt
Đăng ký tư vấn

Giới thiệu

Bên cạnh quản lý khách hàng, thì quản lý nhà cung cấp là một phần vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp.
1Office cung cấp tính năng quản lý tập trung các nhà cung cấp trên hệ thống. Quản lý dễ dàng, lưu trữ và tìm kiếm nhanh chóng, hiệu quả.

Quản lý tập trung nhà cung cấp , liên hệ với các phân hệ khác trong CRM

  • Cung cấp nhiều cách thức thêm nhà cung cấp (tạo thủ công, import…) rất thuận tiện cho người dùng.

  • Được quản lý tập trung với các phân hệ khác trong CRM, cả hệ thống tạo thành một thể thống nhất.

  • Tạo nhanh chóng đơn hàng và phiếu chi từ nhà cung cấp chỉ với một tác vụ.


Cập nhật người phụ trách nhanh chóng và dễ dàng

  • Mỗi nhà cung cấp đều được gán một nhân viên phụ trách giúp dễ dàng quản lý hơn.

  • Lịch sử phụ trách lưu lại đầy đủ để người quản lý dễ dàng theo dõi.

  • Cung cấp bộ tìm kiếm nhanh nhà cung cấp theo tên người phụ trách.

Tương tác, thảo luận trực tiếp trong chi tiết nhà cung cấp

  • Thảo luận, tương tác trực tiếp trên mỗi nhà cung cấp.

  • Thảo luận về hàng hoá, đơn hàng, phiếu chi... trong nhà cung cấp.

  • Thông báo đầy đủ đến từng tài khoản được nhắc tên trong thảo luận, không còn tình trạng mất hoặc nhỡ thông tin.