Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Chia sẻ tài liệu

 Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Tài liệu? Truy cập vào phân hệ tài liệu   


 Nội dung

Chia sẻ tài liệu & sao chép liên kết


Việc chia sẻ tài liệu cho cá nhân/phòng ban là việc làm thường xuyên. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu bằng thao tác sau:

1. Mở phân hệ Tài liệu  

2. Tại màn hình danh sách, chọn chuột phải Chia sẻ Chia sẻ

Bảng mô tả tác vụ:

Tác vụ Mô tả
Phòng ban/vị trí/chức vụ

Chọn đối tượng được chia sẻ tài liệu

Chọn quyền

Người được chia sẻ có các quyền sau:

  • Quản lý: Người được chia sẻ có quyền quản lý, sửa, xóa thông tin tài liệu
  • Sửa: Người được chia sẻ có quyền sửa tài liệu
  • Tải xuống: Người được chia sẻ chỉ có quyền xem và tải tài liệu
  • Chia sẻ: Người được chia sẻ có quyền chia sẻ tài liệu này cho cá nhân/phòng ban/vị trí khac
  • Xem: Người được chia sẻ chỉ có quyền xem tài liệu
  • Xóa: Xóa bỏ quyền được chia sẻ trước đó
Thời hạn

Thời hạn chia sẻ tài liệu

 

Chia sẻ liên kết


Bạn có thể chia sẻ tập tin dễ dàng chỉ với một liên kết. Liên kết nội bộ được sao chép dùng cho nội bộ doanh nghiệp hoặc liên kết công khai cho đối tượng ngoài không sử dụng phần mềm. Thao tác thực hiện cụ thể như sau:

1. Mở phân hệ Tài liệu  

2. Tại màn hình danh sách, chọn chuột phải Chia sẻ Sao chép liên kết nội bộ/Sao chép liên kết công khai

Bảng mô tả tác vụ sao chép liên kết công khai:

Tác vụ Mô tả
Email Nhập email nhận liên kết
Ngày đến hạn Trước ngày này người được chia sẻ liên kết công khai có thể tài về tài liệu này
Cho phép tải về Cho phép người được chia sẻ tài liệu có thể tải về tài liệu qua liên kết công khai

 

Chia sẻ đối tượng


Tài liệu có thể được chia sẻ linh hoạt trên bảng tin, cuộc trò chuyện. Thao tác chia sẻ đối tượng như sau:

1. Mở phân hệ Tài liệu  

2. Tại màn hình danh sách, chọn chuột phải Chia sẻ Chia sẻ đối tượng Bảng tin/ Cuộc trò chuyện

 Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.