Quyết toán thuế

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

Quyết toán thuế TNCN là hoạt động kiểm tra lại tất cả thu nhập và tính toán phần thuế thu nhập cá nhân phải nộp dựa trên gia cảnh và thu nhập. Những người phải thực hiện quyết toán TNCN là những người có thu nhập đến mức phải nộp thuế, đồng thời những người có thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau và những người có thu nhập nằm trong nhóm phải chịu thuế cũng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

1Office hỗ trợ người dùng thống kê tiền thuế TNCN hàng tháng và theo năm dựa theo hồ sơ nhân sự đã và đang làm việc tại doanh nghiệp.

Để sử dụng tính năng Quyết toán thuế, bạn truy cập bằng cách: Chọn biểu tượng phân hệ > Chọn Bảng lương > Chọn Quyết toán thuế tại menu trái.

Click vào ảnh để xem chi tiết

Báo cáo Quyết toán thuế được lấy ra từ bảng lương chính của các tháng trong năm.

STT Tên cột Mô tả
1 Thuế TNCN Số liệu lấy tự động lấy ra từ bảng lương từng tháng, lấy theo từ khóa trong bảng lương.

Từ khóa: PIT

2 Thu nhập Số liệu lấy tự động lấy ra từ bảng lương từng tháng, lấy theo từ khóa trong bảng lương.

Từ khóa: SALARY_END

3 Tổng thu nhập Là tổng của thu nhập các tháng đã được lấy ra tại cột Thu nhập.
4 Phát sinh Là các khoản tiền phát sinh mà không có trong bảng lương.

  • Để thêm Phát sinh, bạn Chọn biểu tượng tại góc phải màn hình, sau đó nhập dữ liệu trên cửa sổ được mở ra:

  • Bạn có thể nhấn biểu tượngđể thêm nhiều dòng phát sinh cho nhiều nhân sự trong 1 lần nhập.
  • Mỗi nhân sự chỉ được thêm duy nhất 01 dữ liệu phát sinh
5 Tổng thuế phải đóng Là tổng giá trị thuế phải đóng của NLĐ trong năm.

Lưu ý: Để dữ liệu lên được quyết toán thuế, bảng lương cần được tạo từ loại bảng lương có cài đặt “Bảng lương lên báo cáo”

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121