Cài đặt nhắc nhở trước khi cuộc họp diễn ra như thế nào?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020