Có mấy cách tạo Đơn hàng bán/Hợp đồng bán trên 1Office?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020