Nếu chỉ cho phép nhân viên tạo đơn sau 1 ngày xảy ra sự việc thì phải thực hiện cài đặt như thế nào?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020