Nếu muốn cài đặt điều kiện để duyệt đơn từ thì cần phải thực hiện như thế nào? Ví dụ: Đối với đơn xin nghỉ, muốn cài đặt điều kiện về số ngày nghỉ: Nghỉ 1 ngày thì Trưởng nhóm duyệt, nghỉ 2 ngày trở lên thì trưởng phòng duyệt?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020