Đăng ký

Dưới đây là 9+ mẫu quyết định bổ nhiệm đối với mọi chức vụ thuộc cơ quan nhà nước, công ty TNHH và công ty cổ phần. Trong từng mẫu quyết định bổ nhiệm đều đính kèm file tải được 1Office tổng hợp. Bạn đọc theo dõi ngay bài viết để sở hữu những mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn nhất cho mọi chức vụ nhé!   

I. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Quyết định bổ nhiệm là quyết định giao cho một người hoặc một nhóm người đảm nhận một vị trí, chức vụ hoặc vai trò cụ thể trong tổ chức. Các quyết định thường được thực hiện và xác thực bởi cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

Các quyết định được thể hiện thông qua mẫu văn bản, thông báo hoặc các tài liệu theo đúng quy định. Đó chính là căn cứ quan trọng cung cấp cho người bổ nhiệm và các bên liên quan tiến hành thực thi và ghi nhận.

mẫu quyết định bổ nhiệm
Quyết định bổ nhiệm là gì?

>> Xem thêm: Mẫu quyết định tăng lương 2022 chuẩn xác nhất

II. Những nội dung cơ bản của một quyết định bổ nhiệm đạt chuẩn

Theo nghị định 30/2020/NĐ-CP, các văn bản quyết định bổ nhiệm đảm bảo các nội dung cơ bản sau: 

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên doanh nghiệp, cơ quan hoặc đơn vị bổ nhiệm.
 • Số quyết định.
 • Thời gian và địa điểm ra quyết định.
 • Tên quyết định, nội dung trong quyết định.
 • Căn cứ dẫn đến quyết định bổ nhiệm.
 • Thông tin của người được ủy quyền bổ nhiệm, người được bổ nhiệm và người nhận quyết định bổ nhiệm. ( Ví dụ như: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, chức vụ,…)
 • Nơi nhận quyết định.
 • Chức vụ của người ra quyết định bổ nhiệm. 
 • Chữ ký và họ tên của người ra quyết định bổ nhiệm.

III. Mẫu quyết định bổ nhiệm theo mô hình tổ chức doanh nghiệp

Dưới đây là 3 mẫu quyết định bổ nhiệm theo mô hình tổ chức doanh nghiệp dành riêng cho cơ quan nhà nước, công ty cổ phần và công ty TNHH.

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm trong cơ quan nhà nước

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm trong cơ quan nhà nước

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm trong cơ quan nhà nước

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty cổ phần

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty cổ phần

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty cổ phần

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty TNHH

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty TNHH

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm trong công ty TNHH

IV. Mẫu quyết định bổ nhiệm theo chức vụ

1Office đã tổng hợp tất cả các mẫu quyết định bổ nhiệm theo các chức vụ bao gồm giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng, tổ trưởng sản xuất, nhân sự và cán bộ, công chức. 

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng sản xuất

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ sản xuất

5. Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

6. Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

LINK TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức

mẫu quyết định bổ nhiệm
Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ công chức

V. Một số lưu ý khi bổ nhiệm chức vụ doanh nghiệp cần nắm rõ

Khi bổ nhiệm bất kỳ chức vụ nào, doanh nghiệp cũng cần nắm rõ những điều cơ bản sau: 

1. Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm

Các trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm đã được quy định rõ trong Luật doanh nghiệp năm 2014. Dưới đây là những trường hợp bắt buộc cần đến quyết định bổ nhiệm: 

 • Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Bổ nhiệm hoặc thay thế thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch và các thành viên khác.
 • Bổ nhiệm Giám đốc: Bổ nhiệm hoặc thay thế Giám đốc công ty.
 • Bổ nhiệm Kế toán trưởng: Bổ nhiệm hoặc thay thế Kế toán trưởng công ty.
 • Bổ nhiệm kiểm toán viên: Bổ nhiệm hoặc thay thế kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên hợp đồng.
 • Bổ nhiệm Ban Kiểm soát: Bổ nhiệm hoặc thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

2. Thẩm quyền bổ nhiệm

Trong Luật doanh nghiệp năm 2014 của Việt Nam, quyền và thẩm quyền bổ nhiệm được quy định trong Chương II, Mục 2, Điều 73 đến Điều 82. Tùy thuộc vào chức vụ, quyền hạn bổ nhiệm thì thẩm quyền bổ nhiệm sẽ thuộc về cá nhân/ tổ chức khác nhau. 

Ví dụ như: Thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc sẽ thuộc phạm vi của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân có thẩm quyền được ủy quyền.

3. Thời hạn bổ nhiệm

Các quy định về thời gian bổ nhiệm sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức vụ, quyền lợi và mô hình của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ căn cứ vào đó để đưa ra thời hạn bổ nhiệm phù hợp với nhu cầu thực tế và quy định của pháp luật.

Ví dụ: Tại điều 154, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.”

Tại Khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định: “Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.”

4. Những lưu ý khác

Bên cạnh những lưu ý quan trọng trên, khi bổ nhiệm các chức vụ doanh nghiệp cũng cần chú trọng những điều sau:   

 • Tuân thủ theo quy định pháp luật và quy định nội bộ doanh nghiệp.
 • Đảm bảo tính công bằng và minh bạch khi bổ nhiệm.
 • Đánh giá chuẩn năng lực và kinh nghiệm của người được bổ nhiệm.
 • Truyền tải thông tin đồng bộ giữa các bên có liên quan. 
 • Thực hiện lưu trữ các giấy tờ có liên quan sau quyết định bổ nhiệm để làm căn cứ.

Trên đây là những mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn nhất cho mọi chức vụ kèm file tải về miễn phí. Bạn đọc hãy download ngay những mẫu quyết định bổ nhiệm nêu trên để chuẩn bị cho các hoạt động bổ nhiệm sắp tới nhé! 

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone