Bảng chấm công

Bảng chấm công là một công cụ hữu ích đối với các nhà quản lý doanh nghiệp và là một cơ sở để người quản lý theo dõi giờ giấc và hiệu suất công việc của nhân viên để tính bảng lương thông qua thực tế làm việc, đơn từ, nghỉ hưởng chế độ BHXH.

Với phân hệ chấm công của 1Office, người dùng sẽ sử dụng các tác vụ sau đây:

Bước 1: Tạo mới và quản lý bảng chấm công

Bước 2: Liên kết với bảng lương

Bước 1: Tạo mới và quản lý bảng chấm công

  1.  Tạo mới bảng chấm công

Để tạo mới bảng chấm công, thực hiện theo các bước sau:

  • Cài đặt quyền quản lý bảng chấm công:
Quản lý Tạo mới, sửa, xóa, xem
Xem Chỉ xem
Không tạo mới, sửa, xóa
Tạo mới Chỉ tạo mới
Xem và quản lý các bảng chấm công nhân sự tự tạo

  • Truy cập phân hệ Chấm công
  • Click ở góc bên trái màn hình > Bảng chấm công
  • Nhập các thông tin cơ bản bao gồm: Tên bảng chấm công, Chu kỳ công, Thời gian áp dụng, Cột hiển thị, Loại đối tượng áp dụng, Mô tả

Click xem ảnh gốc

  • Có 2 loại đối tượng:

Danh sách: Có thể dùng bộ lọc để lấy ra danh sách nhân sự áp dụng

Đối tượng: Chọn đối tượng áp dụng và bảng chấm công tự động lấy nhân sự theo đối tượng đã chọn

  • Công thức chấm công:

Bỏ cài đặt “công thức chấm công” ở cài đặt chấm công

Cho phép cài đặt công thức chấm công và công chuẩn ở từng bảng chấm công khi tạo mới

  • Cột hiển thị:

Khi không chọn trường này thì mặc định hiển thị tất cả các cột

Khi chọn trường này thì ở bảng chấm công sẽ chỉ hiển thị các cột được lựa chọn

  • Click Cập nhật để lưu lại

Màn hình chi tiết bảng chấm công