Hướng dẫn kết nối Camera chấm công Hanet với 1Office

Bước 1: Lấy các thông số cần thiết để kết nối thiết bị

1.      Mã Token

 • Truy cập đường link https://developers.hanet.ai > Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
 • Truy cập mục App console
 • Chọn Tạo ứng dụng
 • Nhập tên ứng dụng: 1Office > Nhập Mô tả > Nhấn Thêm
 • Sau khi thêm ứng dụng, nhấn vào biểu tượng ứng dụng tại màn hình App console để xem thông tin ứng dụng
 • Chọn Hiển thị thông tin Client secret và Access token
 • Copy và lưu lại Client ID (1), Client secret (2) và Access token (3)

2.      Thông tin thiết bị & địa điểm

 • Truy cập vào Hanet Connect: https://connect.hanet.ai/
 • Truy cập địa điểm đã cài đặt Camera chấm công
 • Chọn mục Thiết bị > Nhấn vào tên thiết bị Camera chấm công
 • Copy thông tin Số Serial (4)
 • Copy ID thiết bị lấy trên thông tin đường link (5)

Bước 2. Kết nối máy chấm công trên 1Office

 • Truy cập Module Chấm công > Máy chấm công
 • Click > Chọn tạo mới Máy chấm công

 • Chọn loại máy, nhập các thông số tương ứng để kết nối
STT Tên trường Mô tả
1 Loại máy Chọn loại máy chấm công muốn kết nối dữ liệu. Ví dụ: Hanet
2 Tên địa điểm Người dùng tự đặt. Tên địa điểm sẽ hiển thị trên thông tin chấm công của nhân sự trên 1Office
3 Mã địa điểm Lấy theo ID địa điểm (copy trên đường link tại mục Thiết bị Hanet Connect)
4 ID Khách hàng Lấy theo Client ID trên trang Developers Hanet
5 ID bảo mật Lấy theo Client secret trên trang Developers Hanet
6 Mã token Lấy theo Access token trên trang Developers Hanet
7 Mã máy Lấy theo Số Serial tại mục Thông tin thiết bị trên Hanet Connect
8 Tải từ ngày Thời gian bắt đầu quét lấy dữ liệu chấm công
9 Thời gian quét lại/Số lượng bản ghi quét trên 1 trang Khoảng thời gian giữa các lần quét tự động/Số lượng log chấm công trên mỗi lần quét

Lưu ý: Mã chấm công trong Hồ sơ nhân sự trên 1Office phải trùng khớp với Mã nhân sự trên HANET

Cập nhật lần cuối vào ngày 18/07/2323