Khấu hao

Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản.

Khấu hao tài sản liên quan đến việc hao mòn tài sản, đó là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ. Ví dụ như máy móc, đồ nội thất, thiết bị văn phòng…

Khấu hao tài sản

  • Để tiết kiệm thời gian tính toán khấu hao của người quản lý, 1Office sẽ dựa vào nguyên giá của sản phẩm và số tháng khấu hao để tính ra được khấu hao của tài sản một cách tự động, giúp thống kê các chi phí vận hành liên quan đến tài sản của doanh nghiệp
  • Tính năng giúp theo dõi và đo lường giá trị tài sản tại từng thời điểm, từ đó đưa ra các dự kiến về mua sắm hay bổ sung tài sản để đảm bảo cung ứng kịp thời cho hoạt động vận hành của doanh nghiệp.
  • Phương pháp tính Khấu hao: Phương pháp đường thẳng.
  • Như vậy, khi nhập thông tin Tài sản, bạn cần nhập đầy đủ thông tin liên quan đến Ngày mua, Đơn giá, Khấu hao.
Click vào ảnh để xem chi tiết

Màn hình quản lý danh sách khấu hao tài sản

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121