Quản lý Bảng đánh giá KPI

Mỗi kỳ đánh giá đều đưa ra những kết quả KPI khác nhau, dựa trên những dữ liệu thực tế nhân sự hoàn thành. Sau khi nhập dữ liệu thực tế, phần mềm sẽ tự động tính toán kết quả dựa trên những công thức đã thiết lập.

Để sử dụng tính năng Chấm điểm, bạn thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tiêu chí đánh giá KPI

Bước 2: Tạp Bảng KPI mẫu

Bước 3: Tạo kỳ đánh giá

Bước 4: Chấm điểm KPI và Quản lý.

Bước 1: Tiêu chí đánh giá KPI

Xem Tạo mới Danh sách KPI Tại đây.

Bước 2: Tạo Bảng KPI mẫu

Xem Tạo mới Bảng KPI mẫu Tại đây.

Bước 3: Tạo kỳ đánh giá

Xem Tạo mới Kỳ đánh giá Tại đây.

Bước 4: Chấm điểm KPI và Quản lý.

1. Tạo mới Bảng kết quả KPI

Để tạo mới Bảng kết quả KPI, bạn thực hiện các thao tác sau:

  • Từ màn hình Kỳ đánh giá, chọn Chấm điểm 
  • Nhập đầy đủ thông tin liên quan đến các tiêu chí đánh giá
  • Bấm Cập nhật    để lưu thông tin

 

Click vào ảnh để xem cho tiết.

2. Quản lý Bảng đánh giá KPI

Bảng Kết quả sau khi Chấm điểm

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Lưu ý: Sau khi chọn Chốt, dữ liệu KPI sẽ được link sang Bảng lương.

Cập nhật lần cuối vào ngày 09/02/2222