Kỳ đánh giá KPI

Kỳ đánh giá là giai đoạn đánh giá kết quả lao động của nhân sự sau một thời gian lao động nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân sự so với yêu cầu cần đạt quy định trong công ty, để đánh giá năng lực của nhân sự có đạt hay không.

Các bước để tạo một kỳ đánh giá KPI.

Để có một kỳ đánh giá KPI cho nhân sự, bạn thực hiện các bước sau.

Bước 1: Xây dựng tiêu chí đánh giá KPI

Bước 2: Tạo Bảng đánh giá KPI mẫu

Bước 3: Tạo mới và Quản lý Kỳ đánh giá

Bước 1: Xây dựng tiêu chí đánh giá KPI

Xem Tạo mới Danh sách KPI Tại đây

Bước 2: Tạo Bảng đánh giá KPI mẫu

Xem Tạo mới Bảng KPI mẫu Tại đây

Bước 3: Tạo mới và Quản lý Kỳ đánh giá

1.Tạo mới kỳ đánh giá

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách tạo mới Kỳ đánh giá.

Cách 1: Tạo mới Kỳ đánh giá tại màn hình danh sách  Mẫu đánh giá

Cách 2: Tạo mới Kỳ đánh giá tại màn hình chi tiết một mẫu đánh giá.

Cách 1: Tạo mới Kỳ đánh giá tại màn hình danh sách  Mẫu đánh giá

Tại màn hình danh sách Mẫu đánh giá, click chuột phải vào tên Mẫu đánh giá và thực hiện các tác vụ Tạo mới Kỳ đánh giá chọn Kỳ đánh giá.

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Cách 2: Tạo mới Kỳ đánh giá tại màn hình chi tiết một mẫu đánh giá.

Vào màn hình chi tiết một Mẫu đánh giá và thực hiện các tác vụ Tạo mới ở góc phải màn hình và chọn Kỳ đánh giá

Click vào ảnh để xem chi tiết

2.Quản lý Kỳ đánh giá.

Màn hình Quản lý sau khi tạo Kỳ đánh giá:

Click vào ảnh để xem chi tiết.

Bảng tác vụ Quản lý Kỳ đánh giá:

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Thời gian Người quản lý Cho phép xem những kỳ đánh giá trước (nếu có) hoặc tạo mới trực tiếp một kỳ đánh giá tiếp theo
2 Chấm điểm Người quản lý

Người có quyền chấm điểm

Chấm điểm cho nhân sự dựa trên dữ liệu thực tế đạt được. Phần mềm sẽ tính và đưa ra kết quả dựa trên những công thức đã cài đặt.
3 Export Người quản lý Sau khi chấm điểm, người quản lý có quyền Export dữ liệu ra ngoài.
4 Sửa Người quản lý Sửa thông tin liên quan kỳ đánh giá.
5 Xóa Người quản lý Xóa kỳ đánh giá.
6 Lịch sử hoạt động Người quản lý Ghi lại lịch sử tạo mới, sửa, xóa kỳ đánh giá.

Cập nhật lần cuối vào ngày 08/02/2222