Tài liệu cá nhân

Tài liệu cá nhân là tất cả các tài nguyên phục vụ cho công việc của bạn, chính vì thế nó thuộc về quyền quản lý của cá nhân. Người dùng có thể tùy chọn chia sẻ tài liệu của mình cho bất cứ ai trong công ty, ngoài ra có thể phân quyền cho người đó được phép xem, sửa hay quản lý tài liệu của bạn.

Để quản lý tài liệu cá nhân, người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Tải tài liệu lên phần mềm

Bước 2: Quản lý tài liệu cá nhân

Bước 1: Tải tài liệu lên phần mềm

Để có thể lưu trữ và quản lý tài liệu, trước tiên người dùng cần tải tài liệu lên hệ thống bằng cách truy cập vào biểu tượng phân hệ ở góc phải trên màn hình  > Tài liệu > click chọn Tài liệu cá nhân, và thực hiện các thao tác:

  • Tạo thư mục chứa tại liệu bằng cách click chọn vào biểu tượng thư mục ở góc phải màn hình

  • Vào thư mục bạn vừa chọn Tải tài liệu cá nhân ở góc trên tay phải màn hình

Bước 2: Quản lý tài liệu

Với tính năng quản lý tài liệu trên 1Office, người dùng có thể tải tài liệu về thiết bị cá nhân, chia sẻ tài liệu cho người khác. Ngoài ra bạn có thể tạo các thư mục và di chuyển / sao chép tài liệu giữa các thư mục với nhau

Các tác vụ quản lý tài liệu:

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo thư mục Nhân viên Bất cứ người dùng nào được phân quyền tạo mới tài liệu cá nhân đều có thể tạo các thư mục cho tài liệu của mình
2 Đổi tên Người quản lý Bạn có thể sửa tên của tài liệu đã tải lên sang một tên khác
3 Chuyển thư mục Người quản lý Với tính năng này, người dùng có thể di chuyển tài liệu từ thư mục này sang thư mục khác
4 Chia sẻ Người quản lý Khi bạn quản lý tài liệu này, bạn có thể chia sẻ cho cá nhân hoặc phòng ban và phân quyền cho họ có thể xem / sửa / quản lý tài liệu
5 Tải xuống Người quản lý

Người được chia sẻ

Cho phép người dùng tải tài liệu về thiết bị cá nhân
6 Xóa Người quản lý Cho phép người dùng xóa những tài liệu không cần thiết

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121