WEBINAR THÁNG 10: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG KINH DOANH 4.0”

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng nền tảng số là xu thế tất yếu nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối...

Zalo phone