Đăng ký

Tài sản ròng là một trong những yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của một dự án đầu tư hoặc một giao dịch kinh doanh nào đó trong doanh nghiệp. Vậy tài sản ròng là gì? Tầm quan trọng của chúng trong doanh nghiệp hiện nay? Bài viết này của 1Office sẽ giải đáp hết những thắc mắc trên và đi sâu vào phân loại cùng cách tính toán NAV. Hãy theo dõi ngay nhé!

1. Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng hay còn được gọi với tên gọi khác là Tài sản thuần – một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

Tài Sản Ròng Là Gì? Ý Nghĩa, Phân Loại & Công Thức Tính
Tài Sản Ròng Là Gì? Ý Nghĩa, Phân Loại & Công Thức Tính

Tài sản ròng là tổng giá trị tài sản (bao gồm tài chính và phi tài chính) mà chủ thể đang sở hữu trừ đi tất cả các khoản nợ chưa được thanh toán. Tài sản ròng thường được sử dụng để đánh giá khả năng tài chính của một cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

2. Giá trị tài sản ròng là gì?

Giá trị tài sản ròng (Net Asset Value – NAV) là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực quản lý đầu tư, đặc biệt là trong quản lý quỹ đầu tư và quản lý tài sản. Đây là giá trị của tất cả tài sản mà một quỹ đầu tư hoặc tổ chức quản lý tài sản sở hữu sau khi trừ đi các khoản nợ và cam kết tài chính.

NAV thường được sử dụng để đo lường giá trị thị trường của một quỹ đầu tư và để tính toán giá trị mỗi cổ phiếu hoặc đơn vị cổ phần trong quỹ.

3. Ý nghĩa của tài sản ròng

Ý nghĩa của tài sản ròng trong doanh nghiệp
Ý nghĩa của tài sản ròng trong doanh nghiệp

1. Đánh giá sức khỏe tài chính: Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó cho biết mức độ sở hữu thực sự trong tài sản sau khi trừ đi nợ nần. Nếu tài sản ròng là dương, đơn vị có giá trị ròng dương, điều này thể hiện tình hình tài chính tốt. Ngược lại nếu chúng âm, đơn vị có giá trị ròng âm có thể sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ.

2. Khả năng thanh toán nợ: Nó cho biết khả năng của cá nhân hoặc tổ chức trong việc thanh toán các khoản nợ và cam kết tài chính. Nếu NAV dương, đơn vị có sẵn có để thanh toán nợ mà họ đang nợ. Ngược lại âm, doanh nghiệp cần xem xét cách để giảm nợ hoặc tăng tài sản hiện có để cải thiện tình hình tài chính.

3. Quản lý tài chính doanh nghiệp: Trong doanh nghiệp, tài sản ròng quan trọng cho quản lý tài chính. Nó giúp các doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính, đo lường lợi nhuận và sức mạnh vốn chủ sở hữu. Nó cũng có thể được sử dụng để quyết định việc đầu tư, mở rộng hoặc huy động vốn cho doanh nghiệp.

4. Thước đo hiệu suất đầu tư: Trong lĩnh vực quản lý đầu tư, chúng thường được sử dụng để đo lường hiệu suất của một quỹ đầu tư hoặc một loại đầu tư cụ thể. NAV của một quỹ đầu tư thường được cập nhật hàng ngày và giúp nhà đầu tư xem xét lợi nhuận hoặc lỗ của họ trong quỹ đầu tư đó.

5. Đo lường giá trị cổ phần: Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài sản ròng thường được sử dụng để đo lường giá trị cổ phần của các cổ đông. NAV của công ty thể hiện giá trị ròng của công ty sau khi trừ đi các nợ và cam kết tài chính, và nó có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

4. Phân loại tài sản ròng trong doanh nghiệp

Phân loại tài sản ròng trong doanh nghiệp
Phân loại tài sản ròng trong doanh nghiệp

4.1. Tài sản ròng cố định

Tài sản ròng cố định là tất cả tài sản có giá trị lớn và được sử dụng trong hoạt sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp. Những tài sản này sẽ bị khấu hao trong quá trình sử dụng và được chia thành hai dạng chính:

 • Tài sản ròng cố định hữu hình: Bao gồm các tài sản vật lý như nhà cửa, đất đai, máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất và các tài sản vật lý khác.
 • Tài sản ròng cố định vô hình: Bao gồm các tài sản không có hình thức vật lý như bản quyền, giấy phép kinh doanh hoặc khai thác, giấy chứng nhận, thương hiệu và các tài sản không có sự hiện diện vật lý.

Tóm lại, hai loại tài sản này đóng vai trò quan trọng trong quản lý tài sản của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tình hình tài chính của nó. Việc quản lý chúng đòi hỏi sự chú tâm và kỷ luật trong việc theo dõi, khấu hao, cải thiện chúng để đảm bảo tạo ra giá trị cho doanh nghiệp trong dài hạn.

4.2. Tài sản ròng tài chính và phi tài chính

Phân loại tài sản ròng thành tài chính và phi tài chính giúp doanh nghiệp quản lý các tài sản của mình một cách hiệu quả và đánh giá tình hình tài chính từ nhiều góc độ khác nhau. Cả hai loại tài sản này đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tài chính ổn định và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Tài sản ròng tài chính và phi tài chính
Phân loại quản lý các tài sản của mình một cách hiệu quả
 • Tài sản ròng tài chính là tài sản mà doanh nghiệp sở hữu và chúng thường có tính chất tài chính hoặc có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng.
 • Tài sản ròng phi tài chính là các tài sản không phải là tài sản tài chính và thường không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.

Cụ thể gồm:

Tài sản ròng tài chính Tài sản ròng phi tài chính
– Có tính chất tài chính và dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt.
– Thường được đánh giá dựa trên giá trị thị trường hiện tại.
– Có thể tạo ra thu nhập từ lợi tức, cổ tức, hoặc tăng giá trị.
– Thường không dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt và có thời gian giữ lâu hơn.
– Đánh giá dựa trên giá trị sử dụng hoặc giá trị thị trường.
– Có thể tạo ra giá trị dài hạn thông qua thu nhập hoặc tăng giá trị.
Ví dụ: các khoản đầu tư và tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt trong tài khoản ngân hàng và quỹ đầu tư. Ví dụ: bất động sản đầu tư, quyền sử dụng đất, thương hiệu, bản quyền và các tài sản không có sự hiện diện vật lý.

4.3. Tài sản ròng ngắn hạn và dài hạn

Tài sản ròng trong doanh nghiệp có thể được phân thành hai loại chính dựa trên thời hạn sở hữu:

 • Tài sản ròng ngắn hạn là những tài sản mà doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giải quyết hoặc chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh ngắn hạn cụ thể. Đây là các tài sản thường có thời hạn sử dụng ngắn và giá trị thay đổi trong suốt quá trình sử dụng.
 • Tài sản ròng dài hạn thường có thời hạn sử dụng trên 12 tháng hoặc nhiều chu kỳ kinh doanh. Đây là các tài sản có giá trị lớn và ít biến động trong quá trình vận hành.

Phân loại theo thời hạn sẽ giúp đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Sự cân đối giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn có thể phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.

Tài sản ròng ngắn hạn Tài sản ròng dài hạn
– Thời hạn sử dụng ngắn thường dưới 1 năm.
– NAV ngắn hạn thường khá thấp và biến động trong quá trình sử dụng.
– Thời hạn sử dụng dài hạn, thường trên 12 tháng.
– NAV dài hạn thường lớn và ít biến động trong quá trình vận hành.
Ví dụ: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư có thời hạn ngắn, khoản thu từ khách hàng trong vòng một năm. Ví dụ: Các tài sản cố định như máy móc, thiết bị, nhà xưởng sản xuất…, trái phiếu dài hạn của công ty hoặc chính phủ.

5. Cách tính giá trị tài sản ròng

Giá trị tài sản ròng là một chỉ số quan trọng trong đánh giá tài chính của một doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư. Công thức chung để tính NAV như sau:

Giá trị tài sản ròng (NAV) = Tổng các loại tài sản – Tổng các khoản nợ phải trả

Trong đó:

 • Tổng các loại tài sản: bao gồm giá trị của tất cả tài sản như tiền mặt, tài sản cố định, cổ phiếu, trái phiếu và các khoản đầu tư khác mà bạn sở hữu.
 • Tổng các khoản nợ phải trả: là tất cả các khoản nợ mà doanh nghiệp chưa thanh toán và đang phải trả gồm nợ vay ngân hàng, thế chấp, khoản nợ cá nhân và các khoản vay khác.
Cách tính giá trị tài sản ròng
Cách tính giá trị tài sản ròng (NAV)

Tài sản ròng thường được sử dụng để đo lường khả năng thanh toán nợ, đánh giá tình hình tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp và là một chỉ số quan trọng trong quản lý tài chính.

Lưu ý rằng quy trình tính giá trị tài sản ròng có thể phức tạp hơn trong thực tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp lớn hoặc quỹ đầu tư có nhiều loại tài sản và khoản nợ phức tạp. Trong trường hợp này, việc tham khảo với một chuyên gia tài chính hoặc kế toán là quan trọng để đảm bảo tính chính xác của việc tính toán NAV.

>> Xem thêm: [TẢI MIỄN PHÍ] 5+ mẫu quản lý tài sản bằng Excel chi tiết nhất 2023

6. Tài sản ròng trong báo cáo tài chính & trong kinh doanh

Trong ngữ cảnh kinh doanh: Chúng thường được xem như là giá trị sổ sách hoặc giá trị vốn của doanh nghiệp. Nó thể hiện giá trị tài sản tích lũy của doanh nghiệp và giá trị tài sản mà chủ sở hữu riêng (cổ đông) của doanh nghiệp sở hữu sau khi xem xét tất cả các khoản nợ.

Trong báo cáo tài chính: Đây là một phần quan trọng của bảng cân đối kế toán, thể hiện giá trị tài sản tích lũy của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ. Thường được sử dụng để đo lường giá trị vốn của doanh nghiệp, thể hiện khả năng thanh toán nợ và tạo ra giá trị cho cổ đông.

7. Giải pháp quản lý thu chi trong doanh nghiệp – 1Office CRM

Hiện nay, quản lý thu chi và công nợ không chỉ là nhiệm vụ riêng của bộ phận tài chính – kế toán mà còn là trách nhiệm của ban giám đốc và nhà quản trị. Bởi quản lý hiệu quả thu chi và công nợ không chỉ giúp đảm bảo việc thanh toán đúng hạn mà còn ảnh hưởng đến khả năng đầu tư, phát triển và tạo ra lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý thu chi trong doanh nghiệp - 1Office CRM
Giải pháp quản lý thu chi trong doanh nghiệp – 1Office CRM

Hiểu được tầm quan trọng của điều này, nhiều doanh nghiệp đã và đang áp dụng công nghệ để quản lý thu chi và công nợ một cách dễ dàng và hiệu quả. 1Office CRM chính là một phần mềm quản lý thu chi và công nợ được thiết kế để giúp doanh nghiệp luôn theo dõi và nắm bắt được tình hình tài chính của họ.

 • Số hóa thông tin công nợ lên phần mềm tránh sai sót từ báo giá, hợp đồng, đơn hàng…
 • Dễ dàng theo dõi theo thời gian thực dòng tiền các loại tài khoản trong nội bộ doanh nghiệp
 • Cảnh báo nhắc nhở tới hạn cần thanh toán, hạn thu hồi công nợ phải thu khách hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp.
 • Phê duyệt linh hoạt theo loại thu – loại chi, số tiền thu – chi, theo cơ cấu phòng ban tổ chức
 • Dễ dàng cài đặt và lưu vết cấp duyệt, bước duyệt, người duyệt theo vị trí chức vụ
 • Hỗ trợ báo cáo biến động thu chi trong kỳ, dự trù chi phí kỳ tới

1Office CRM giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình quản lý tài sản và công nợ, nâng cao hiệu suất làm việc, đảm bảo nguồn tài chính được kiểm soát một cách chuyên nghiệp.

Nhận bản demo tính năng miễn phí

Trên đây là toàn bộ những thông tin về “tài sản ròng” mà chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc hay cần tư vấn về phần mềm quản lý thu chi 1Office CRM, hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Ứng dụng kiến thức quản trị vào thực tiễn
cùng bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp 1Office!

Đăng ký ngay
Zalo phone