Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Kỳ đánh giá KPI

Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ KPI? Truy cập vào phân hệ KPI   


Nội dung

Tạo mới kỳ đánh giá KPI


Kỳ đánh giá là giai đoạn đánh giá kết quả lao động của nhân sự sau một thời gian lao động nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhân sự so với yêu cầu cần đạt quy định trong công ty, để đánh giá năng lực của nhân sự có đạt hay không.

1. Mở phân hệ KPI và OKR  .

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Kỳ đánh giá.

Bảng mô tả các trường dữ liệu trong tạo mới mục tiêu:

Trường dữ liệu Mô tả
Thời gian đánh giá

Chọn thời gian đánh giá:

 • Kỳ đánh giá
 • Tháng/Tuần/Quý/Nửa Năm/Năm
Nhân sự nhận đánh giá

 

Đối tượng nhận đánh giá có thể theo Phòng ban, Vị trí, chức vụ hoặc nhiều đối tượng cùng nhậnđánh giá theo mẫu này
Cách tính tỉ trọng

Cho phép cài đặt tỉ trọng cho từng tiêu chí KPI trong mẫu:

 • Có tỉ trọng
 • Không có tỉ trọng
Hạn chấm kết quả

Thời hạn cho người chấm kết quả, tính từ khi kỳ đánh giá KPI được tạo

Số người chấm điểm

Cài đặt số người chấm điểm:

 • Một người
 • Nhiều người

Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

 

Chấm điểm kỳ đánh giá


Chấm điểm cho nhân sự dựa trên dữ liệu thực tế đạt được. Phần mềm sẽ tính và đưa ra kết quả dựa trên những công thức đã cài đặt.

1. Mở phân hệ KPI và OKR   .

2. Ở menu bên trái, chọn Kỳ đánh giá   Chọn kỳ đánh giá cần chấm điểm.

3. Chọn Chấm điểm  chấm điểm các tiêu chí.

4. Chọn Cập nhật để hoàn thành.

Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

 

Bảng kết quả đánh giá KPI


Bảng kết quả đánh giá KPI cho phép nhà quản lý theo dõi tổng quan điểm số của các tiêu chí cho nhân sự.

Bảng danh sách các cột trong bảng kết quả đánh giá KPI:

Trường cột Mô tả
Chỉ tiêu

Là mục tiêu cần đạt được, do quản lý đặt ra

Đạt được

Là kết quả thực tế đạt được do người chấm điểm ghi nhận.

Lưu ý: Nếu tiêu chí KPI sử dụng công thức, thì cột 'Đạt được' sẽ hiển thị kết quả tính toán được từ hệ thống."

Điểm KPI Là kết quả dựa trên công thức tính điểm KPI đã cài đặt trong mẫu đánh giá.

 

Lưu ý: 

 •  Khi trạng thái kỳ đánh giá KPI là Đang tính toán và có tiến độ, thì các tác vụ như Chốt, chấm điểm, ... sẽ không hiển thị 
 •  Đối tượng nhận đánh giá: Chỉ xem được điểm các tiêu chí mà mình được nhận đánh giá.
 •  Người chấm điểm: Chỉ xem được tiêu chí và nhân sự mà mình sẽ chấm điểm

 

Bảng danh sách các tác vụ có trong kỳ đánh giá KPI:

Tác vụ Mô tả
Thời gian

Hiển thị bảng thời gian, cho phép người dùng tạo mới hoặc xem kỳ đánh giá.

 • Thời gian chưa tạo kỳ đánh giá: Mở ra pop-up tạo mới kỳ đánh giá

 • Thời gian đã tạo kỳ đánh giá: Điều hướng sang màn kỳ đánh giá đã tạo trước đó

Chốt

Sau khi chốt bảng kết quả đánh giá KPI thì không thể thực hiện tác vụ chấm điểm, tính toán lại hoặc xóa kỳ đánh giá

Tính lại Khi dữ liệu tiêu chí KPI thay đổi thì thực hiện "Tính lại" để cập nhật kết quả đánh giá KPI mới nhất.
Người chấm điểm Thêm mới người chấm điểm cho toàn bộ tiêu chí hoặc từng tiêu chí KPI
Chấm điểm Thực hiên chấm điểm tiêu chí KPI mà mình được gán là Người chấm điểm
Xem theo

Giúp người quản lý theo dõi bảng điểm đánh giá theo 2 cách:

 • Xem theo nhân sự

 • Xem theo tiêu chí KPI

Tìm hiểu thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office   

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.