Đơn làm thêm

Đơn làm thêm là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu làm thêm giờ ngoài ca làm việc. Hệ thống cho phép cấu hình sẵn công thức tính công làm thêm.

Để sử dụng đơn làm thêm, bạn theo dõi 2 bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn làm thêm

Bước 2: Tạo mới và quản lý đơn làm thêm

Bước 1: Cài đặt đơn làm thêm

Trước khi sử dụng đơn làm thêm, cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm thêm. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm thêm, xem hướng dẫn chi tiết tại Cài đặt duyệt đơn từ

Bước 2: Tạo mới và quản lý đơn làm thêm

1. Tạo mới đơn làm thêm

Để tạo mới đơn làm thêm, bạn thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng menu ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Di chuột vào biểu tượng ở góc trái màn hình > Chọn Đơn từ > Đơn làm thêm
  • Nhập đầy đủ các trường thông tin cần thiết
  • Chọn để lưu lại

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Thời gian (ngày, giờ) Người dùng chọn khoảng thời gian làm thêm, có thể cộng nhiều dòng để tạo nhiều khoảng giờ làm thêm trên một đơn. Lưu ý với trường hợp làm thêm qua ngày thì phải tách riêng thời gian làm thêm của hai ngày.
2 Kiểu Người dùng chọn kiểu tính công hoặc nghỉ bù

  • Khi chọn tính công thì hệ thống sẽ tính công làm thêm cho nhân sự
  • Khi chọn nghỉ bù, số giờ làm thêm sẽ được cộng vào quỹ nghỉ bù của nhân sự đó
3 Chốt Người dùng lựa chọn có cần chấm công giờ làm thêm hay không
4 Địa điểm chấm công Đối với trường hợp chấm công GPS, người dùng cần tìm kiếm và chọn địa điểm chấm công đã được cài đặt trên hệ thống
5 Mô tả Mô tả thêm thông tin khi tạo đơn làm thêm

2. Quản lý đơn làm thêm

2.1 Màn hình quản lý đơn làm thêm

Để quản lý đơn làm thêm, người dùng sử dụng 2 cách sau:

Cách 1. Quản lý đơn làm thêm tại màn hình danh sách:

  • Từ biểu tượng menu ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn làm thêm
  • Tại màn hình Danh sách đơn làm thêm > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn làm thêm

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

Cách 2. Quản lý đơn làm thêm tại màn hình chi tiết đơn:

Tại màn hình chi tiết đơn làm thêm, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình

Click vào ảnh để xem chi tiết

 

2.2 Bảng mô tả các tác vụ quản lý đơn làm thêm

STT Tên tác vụ Quyền thực hiện Mô tả
1 Xem nhanh Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người dùng xem nhanh các thông tin của đơn làm thêm từ màn hình danh sách
2 Duyệt Người duyệt

Người quản lý

Những người được cấu hình làm người duyệt đơn làm thêm và những người được phân quyền quản lý sẽ có quyền duyệt đơn. Người duyệt có thể chọn duyệt hoặc không duyệt đơn làm thêm. Sau khi duyệt, đơn từ sẽ được ghi nhận và tính toán trên bảng chấm công. Người duyệt có thể hoàn duyệt lại đơn đã duyệt
3 Tạo mới đối tượng liên quan Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép người dùng tạo mới một đối tượng khác trên hệ thống (công việc, dự án, đơn hàng, khách hàng,…), đối tượng được tạo mới này sẽ liên kết với đơn làm thêm
4 Liên kết đối tượng liên quan Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép người dùng liên kết đơn làm thêm với một đối tượng đã có sẵn trên hệ thống (công việc, dự án, đơn hàng, khách hàng,…)
5 Thêm tài liệu/Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn làm thêm
6 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép xuất biểu mẫu đơn làm thêm
7 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép sửa các thông tin trong đơn làm thêm khi đơn chưa được duyệt
8 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép thực hiện xóa đơn làm thêm khi đơn chưa được duyệt
9 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép nhân bản đơn làm thêm tương tự như một đơn đã có
10 Lịch sử hành động Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tác vụ cho phép xem lại toàn bộ lịch sử hành động liên quan đến đơn làm thêm (tạo mới, sửa, xóa, duyệt,…)

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn làm thêm, được người duyệt/người quản lý duyệt đơn, đơn sẽ được cập nhật vào phần chấm công và tự động tính toán lại bảng chấm công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 21/12/2121