Tổng quan về Đánh giá KPI

Trong nhiều doanh nghiệp không có tiêu chuẩn mẫu về đánh giá năng lực thực hiện của nhân viên. Những tiêu chuẩn mẫu nếu có cũng chung chung không rõ ràng. Trên những góc độ khác nhau việc đánh giá các chỉ tiêu cũng có quan điểm khác nhau. Việc đánh giá không chính xác về nhân viên gây thắc mắc hiểu lầm trong nhân viên mỗi khi cần bình bầu khen thưởng, tuyển chọn, hay xét nâng lương.

Việc đánh giá giúp nhà quản lý nhận thức được, điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên trong công ty mình bằng việc kiểm kê định kỳ; là cơ hội thảo luận thẳng thắn trong đó người đánh giá cung cấp cho nhân viên sự đánh giá về hiệu quả làm việc của anh ta, đồng thời chỉ rõ cho nhân viên thấy điểm mạnh, điểm yếu của mình.

Để tìm hiểu chi tiết hơn về phân hệ Đánh giá KPI, bạn có thể tham khảo Tại đây

Đánh giá KPI

KPI là danh mục đánh giá hiệu suất làm việc tổng hợp của một nhân viên. Tính năng này cho phép doanh nghiệp quản lý ngân hàng các tiêu chí, chỉ tiêu và kết quả KPI của nhân viên trong tháng.

Từ bảng KPI này có thể link sang bảng lương để thực hiện việc tính lương.

Để thiết lập và sử dụng Đánh giá KPI, bạn thực hiện các thao tác sau:

  1. Tiêu chí đánh giá KPI.
  2. Tạo bảng KPI mẫu.
  3. Tạo kỳ đánh giá KPI.
  4. Quản lý và chấm điểm KPI.

Cập nhật lần cuối vào ngày 10/01/2222