Tổng quan về Tài liệu

Tài liệu là một tài nguyên quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, chúng cần được lưu trữ, quản lý một cách tập trung và chặt chẽ. Tuy nhiên các tài nguyên đó vẫn đang được quản lý một cách rải rác, khiến việc chia sẻ tài liệu cho nhân viên gặp nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn trong việc tìm kiếm, tổng hợp và bảo mật tài liệu.

Giờ đây việc quản lý tài liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể tổng hợp và tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng. Cùng với đó, người dùng có thể chia sẻ và phân quyền sử dụng tài liệu cho các phòng ban hoặc cá nhân trong công ty.

Để dễ dàng trong việc quản lý, 1Office cung cấp 2 tính năng:

 1. Quản lý tài liệu cá nhân

 2. Quản lý tài liệu công ty

Cập nhật lần cuối vào ngày 05/08/2222