Nhân sự chưa làm thêm nên chưa có quỹ nghỉ bù, vậy nếu bạn muốn cho phép nhân sự làm đơn nghỉ bù trước rồi làm thêm sau thì làm như thế nào?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020