Tác vụ “Chốt đơn” trên Bảng chấm công là gì?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020