Tôi là người được phân quyền Quản lý tất cả Đánh giá năng lực nhưng sao tôi không có nút chấm điểm?

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020