Trước đây nhân sự chưa từng tồn tại quỹ nghỉ bù, đã cho phép ứng 8 giờ nghỉ bù rồi nhưng làm đơn số giờ có thể nghỉ = 0, tại sao? Và cần làm như thế nào để làm được đơn với số giờ nghỉ bù được ứng?

Cập nhật lần cuối vào ngày 15/09/2020