Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Quản lý quy trình mẫu

  Bạn muốn truy cập nhanh đến phân hệ Văn bản?  Truy cập vào phân hệ văn bản  


Nội dung

Quy trình văn bản mẫu là gì?


Quy trình xử lý văn bản là luồng xử lý của các bước công việc, mỗi bước sẽ có thông tin người xử lý, người liên quan và thông tin hỗ trợ việc xử lý văn bản.

Quy trình xử lý văn bản mẫu là luồng cố định gồm một chuỗi các bước thực hiện để soạn thảo, xử lý, ban hành, phát hành, lưu trữ và quản lý cho từng loại văn bản trong hoạt động của cơ quan, tổ chức. Quy trình mẫu văn bản giúp đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả của văn bản.

 

Tạo mới quy trình mẫu


1. Truy cập phân hệ Văn bản  

2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới   Quy trình mẫu

Bảng mô tả các node trong thiết lập quy trình mẫu:

Trường dữ liệu Mô tả
Node bước xử lý

Cho phép cài đặt thông tin liên quan đến việc xử lý trong quy trình xử lý văn bản, mỗi bước sẽ có người chủ trì và người xử lý thông tin riêng

Node chuyển tiếp

Cho phép người dùng thực hiện thao tác chuyển xử lý sang bước tiếp theo

Node hành động

Cài đặt các thao tác thủ công của người dùng để thực hiện bước công việc. Ví dụ: Xác nhận, Không xác nhận ...

Node  trình và ký Cho phép người dùng cài đặt hồ sơ ký số và thực hiện ký số trên quy trình xử lý văn bản
Node trạng thái

Cho phép người dùng cập nhật trạng thái của bước xử lý:

  • Hoàn thành
  • Tạm dừng
  • Hủy
Node gửi email Cho phép người dùng cài đặt gửi email trực tiếp trên quy trình xử lý văn bản
Form báo cáo Tính năng tùy chỉnh form trong quy trình công việc mẫu, cho phép người dùng tự cấu hình các trường hiển thị trong các bước xử lý công việc

 

Lưu ý: 

  • Khi thiết lập quy trình mẫu, sau 1 node Bước xử lý bắt buộc phải có 1 trong 3 node: Trạng thái, Hành động, Chuyển tiếp để tạo được node bước xứ lý tiếp theo.
  • Form báo cáo có thể cài đặt trên node Trạng thái và node Hành động.

 Tìm hiều thêm tại trung tâm hỗ trợ 1Office 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.