Quản lý tiền lương - 1Office

QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Quản lý các khoản chi trả lương cho nhân viên của doanh nghiệp
Đăng ký tư vấn

Giới thiệu

Hàng tháng kế toán phải xin dữ liệu chấm công từ hành chính nhân sự, dữ liệu doanh số từ phòng kinh doanh, sau đó tổng hợp để lên bảng lương. Giờ đây chỉ cần cài đặt một lần ban đầu. Hệ thống sẽ tự động tính toán ra bảng lương. Từ bảng lương đó, sau khi được giám đốc duyệt, kế toán có thể chuyển lương trực tiếp qua tài khoản ngân hàng, hoặc xuất ủy nhiệm chi cho một tài khoản ngân hàng khác.

Cài đặt bảng lương

  • Cho phép định nghĩa linh hoạt các loại bảng lương trong một tháng.

  • Viết công thức tính lương dưới dạng excel.

  • Các cột của bảng lương có thể được cấu hình theo nhiều định dạng khác nhau như: Lấy từ bảng chấm công, import hoặc công thức, hàm như trên excel.

Tính lương tự động

  • Hàng tháng hệ thống tự động sinh ra bảng lương đã cấu hình vào đầu mỗi tháng.

  • Tự động tách dòng nếu một nhân sự trong một tháng hưởng nhiều mức lương khác nhau.

Quy trình phê duyệt lương

  • Kế toán, giám đốc kiểm tra và phê duyệt bảng lương dễ dàng trên hệ thống online.

  • Nhân sự dễ dàng theo dõi bảng lương của cá nhân một cách công khai sau khi đã được phê duyệt.

Trả lương qua tài khoản ngân hàng

  • Kế toán chuyển lương trực tiếp qua tài khoản Ngân hàng Quân đội MB, hoặc xuất ủy nhiệm chi cho một tài khoản ngân hàng khác.

  • 1Office liên kết với Ngân hàng Quân đội MB (MB Bank) thực hiện trả lương 24/7 qua tài khoản ngân hàng.